MYANMAR BURMA

Microbebio

“သဘာဝကို ေလ့လာပါ။ သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါ။ သဘာဝအတိုင္း နီးစပ္ေအာင္ေနထုိင္ပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မညစ္ရေတာ့ပါ”

– ဖရန္႔လြိဳက္႐ိုက္ (Frank Lloyd Wright)

တတ္ႏုိင္သမွ် အာဟာရစံုလင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို သင္က စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အပင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာသက္ရွိမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပံုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဏုဇီဝပိုး သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ေစႏုိင္ပံုအေၾကာင္းကို MicrobeBio က ရွင္းျပေပးလုိပါသည္။ ဤသည္မွာ ေျမဆီလႊာ၏ ဇီဝေဗဒအေၾကာင္း ထိုအခ်က္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ  အပင္မ်ားသည္ ေျမဆီထဲမွ အာဟာရကို ေရမွတစ္ဆင့္ စုပ္ယူေသာ္လည္း အာဟာရဓာတ္မ်ားက ေရထဲေပ်ာ္ဝင္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ယင္းတို႔ကို အပင္၏အျမစ္မ်ားက စုပ္တင္ႏုိင္ပါ၏။ ေအာ္ဂဲနစ္ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္သားသတၱဳဓာတ္မ်ားထဲ၌ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ား အေတာ္အတန္ ပါရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေရတြင္မေပ်ာ္ဝင္သျဖင့္ အပင္မ်ားက အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ ေျမဆီထဲရွိ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားမွာ ကုန္ခမ္းလာၿပီး အပင္မ်ားသည္ သတၱဳဓာတ္မ်ားထဲရွိ ေအာ္ဂဲနစ္ အရာဝတၳဳမ်ားထံမွ အာဟာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာရပါေတာ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MicrobeBio® သည္ ေခတ္သစ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမ႓ာေပၚရွိ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားကို စုေဆာင္းထားကာ ယင္းတို႔ထဲမွ ၃၅+ မ်ဳိးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားထဲတြင္ စုစည္းထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ေခတ္မီေသာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအားျဖည့္ေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး သဘာဝမဟုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ ပိုမိုနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ထြက္ႏႈန္းကိုလည္း ပိုမ်ားလာေစပါသည္။

MicrobeBio® ၏ ေျမဆီလႊာျပဳျပင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ။  ။

 • ဇီဝေဗဒ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း (Biological Nitrogen Fixation) – ေလထဲမွ ႏုိက္ထ႐ုိဂ်င္ကို ရယူကာ ယင္းကို အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားမွတစ္ဆင့္ အပင္မ်ားက အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ျဒပ္ေပါင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ကန္႔ဓာတ္ ေပ်ာ္ဝင္ေစျခင္း (Phosphate Solubilization) – ေျမဆီလႊာထဲမွ မၿပိဳကြဲေသးေသာ ကန္႔ဓာတ္ကို ေပ်ာ္ဝင္ေစၿပီး အပင္မ်ား စုပ္ယူႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
 • ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ားကို စုစည္းေပးျခင္းႏွင့္ သတၱဳဓာတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း (Mobilization and Mineralization of Available Plant Nutrients) – ဆား၊ ကန္႔၊ မဂၢနီဆီယမ္ႏွင့္ ကယ္လ္စီယမ္ကဲ့သို႔ ေျမဆီလႊာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို စုစည္းေပးကာ သတၱဳဓာတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးၿပီး အပင္မ်ားက လြယ္ကူစြာ သံုးစြဲႏုိင္သည့္ပံုစံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
 • ဖိုင္တိုေဟာ္မုန္း ထုတ္လုပ္ျခင္း (Phytohormone Production) – ေရာဂါကင္းေသာ အပင္ေဟာ္မုန္းမ်ား တိုးျမႇင္ေပးရန္အတြက္ ကာဘြန္ထုတ္ယူမႈ (carbon sequestration) ကို အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။
 • စပ႐ိုဖိုက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း (Saprophytic Competence) – စပ႐ိုဖိုက္မ်ားသည္ ပုပ္သိုးေဆြးျမည့္ေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားေပၚတြင္ ရွင္သန္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ MicrobeBio ထုတ္ကုန္မ်ားထဲရွိ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားကို ေျမဆီလႊာထဲရွိ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ၿပီး ယင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီပါသည္။
 • ေျမဆီလႊာ pH (Soil pH) – MicrobeBio ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနေအာက္တြင္ အေကာင္းဆံုး ေျမဆီလႊာ pH အေနအထားကို ရရွိေစပါသည္။
 • ေျမဆီထဲရွိ အငန္ဓာတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Reducing The Salinity in Soil) – MicrobeBio သည္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ေျမဆီလႊာ ျပဳျပင္သည့္အရာျဖစ္ၿပီး ေျမဆီထဲ၌ ပါဝင္ေသာ ဆားဓာတ္ပမာဏ ျဖစ္ေသာ ေျမဆီလႊာ အငန္ဓာတ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အသံုးဝင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။

 

အဆိုပါ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို မည္သို႔ရယူႏုိင္မည္နည္း။ အက္ဆစ္ဓာတ္ပါေသာ ေျမဆီလႊာက ထိုအာဟာရဓာတ္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သဘာဝအတုိင္းၿဖိဳခြဲေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမဆီထဲရွိ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ မိႈမ်ားက ထိုအာဟာရဓာတ္မ်ားကို အပင္မ်ားမွ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ၿဖိဳခြဲထုတ္လႊတ္ေပးရပါသည္။ MicrobeBio ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲေေပးသည့္ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝပိုးမႊား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေျမဆီလႊာအငန္ဓာတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာထဲရွိ ေအာ္ဂဲနစ္အရာဝတၳဳကို ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္မ်ားအျဖစ္ ၿဖိဳခြဲၿပီး ယင္းတို႔က ေျမဆီလႊာထဲရွိ ဆားကဲ့သို႔ေသာ အျခားအရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အပင္မ်ားအေနႏွင့္ ဆားကို စုပ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အာဟာရမ်ားကို စုပ္ယူမႈ ပိုမ်ားလာေစပါသည္။ ဓာတုနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတုေဗဒ ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သင္အသံုးျပဳေသာအခါ ယင္းတို႔သည္ ေျမဆီလႊာထဲ၌ မေပ်ာ္ဝင္ေသာ အာဟာရမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ ပိုးမႊားမ်ား အပါအဝင္ အက်ဳိးျပဳပိုးမႊားအားလံုးကို သုတ္သင္ပစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သင့္အပင္မ်ား သန္မာေအာင္ ဓာတုေဗဒ ေျမၾသဇာမ်ားကို သင္က အဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ MicrobeBio ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေျမဆီထဲရွိ သက္ရွိပိုးမႊားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားက ႏိႈးဆြေပးၿပီး အဆိုပါ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာမွ ကိုယ္ပိုင္ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ဘက္တီးရီးယား တစ္မ်ဳိးတည္းကို အသံုးျပဳ႐ံုျဖင့္ သတ္မွတ္ရင္းျမစ္ တစ္ခုမွ အာဟာရတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ပ႐ိုတိုဇြမ်ား အားလံုးသည္ အပင္အတြက္ အာဟာရမ်ား ထုတ္လႊတ္ရာ၌ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာ သင္သည္ ေရပိုက္မ်ားျပင္ရန္အတြက္ ပိုက္ဆက္သမားတစ္ေယာက္ လိုအပ္ၿပီး ေခါင္မိုးျပင္ရန္အတြက္ လက္သမားတစ္ေယာက္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ပင္ ဇီဝေဗဒတြင္လည္း ထိုသေဘာအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အပင္မ်ားက အျမစ္ထဲရွိ ေရႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား စုပ္ယူကာ အျမစ္စိမ့္ထြက္ေရ (exudates) ဟုေခၚေသာ သၾကားဓာတ္မ်ားကို ေျမဆီထဲရွိ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ မိႈမ်ားအား အာဟာရျဖည့္တင္းရန္အတြက္ စနစ္တက် ျပန္လည္စြန္႔ထုတ္ပါသည္။ ဤအတြက္ နမူနာတစ္ခုမွာ အပင္တစ္ပင္သည္ သြပ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ ကာဘြန္ဓာတ္ အခ်ဳိ႕ လိုအပ္သည္စိုပါစို႔။ အပင္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ သၾကားဓာတ္မ်ားကို အပင္၏အျမစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘက္တီးရီးယားအခ်ဳိ႕ထံ အာဟာရျဖည့္တင္းေပးလွ်င္ ထိုဘက္တီးရီးယားက သြပ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ ကာဘြန္ဓာတ္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္အတြက္ အပင္သည္ သြပ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ ကာဘြန္ဓာတ္ကို စုပ္ယူၿပီး အခက္အခဲမရွိ ဆက္လက္ႀကီးထြားႏုိင္ပါသည္။ အပင္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဳဓာတ္ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို အာဟာရျဖည့္တင္းေပးသည္။ ဘက္တီးရီးယားက ထိုအရာဝတၳဳကို သတၱဳဓာတ္ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအခါ အပင္က စုပ္ယူလုိက္သည္။ MicrobeBio သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘက္တီးရီးယားမ်ဳိးဝင္ အဏုဇီဝပိုးမႊား သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ၿဖိဳခြဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိုစနစ္သည္ ပိုမိုထိေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္က အစားအေသာက္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသလဲ။ အပင္မ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ၎တို႔၏ အျမစ္မ်ားမွ ရရွိၿပီး အလင္းျဖင့္အစာခ်က္မႈ (photosynthesizing) ျပဳလုပ္ကာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏွင့္ ေရာဂါကင္းရန္အတြက္ ျဒပ္ေပါင္း အသစ္မ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ပါသည္။ အပင္မ်ားသည္ ကစီဓာတ္၊ အဆီ၊ ပ႐ိုတင္းႏွင့္ အျခားအက်ဳိးျပဳ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို လူသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ အသံုးမ်ားေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အမ်ားစုက အပင္မ်ားကို ကစီဓာတ္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လြယ္ကူေစေသာ္လည္း အဆီႏွင့္ ပ႐ိုတင္းမ်ားမွာ ဓာတုေဗဒ႐ုပ္သြင္ ပိုမိုရွည္လ်ားသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာျဒပ္ေပါင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ယင္းတို႔ကို အစာခ်က္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔ကို ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမဆီထဲရွိ သတၱဳဓာတ္ အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၃၀ မွ ၆၀ အထိကို သင့္ေတာ္ေသာ ပမာဏအတုိင္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ MicrobeBio ထဲရွိ အဏုဇီဝပိုးမ်ားက ေျမဆီလႊာကို ႏိႈးဆြေပးေသာေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာသည္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ သဘာဝအတုိင္း ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ ကူညီပါသည္။

ဤအခ်က္က သင့္ကိုဘာေၾကာင့္ ပိုမိုက်န္းမာေစသလဲ။ MicrobeBio အဏုဇီဝပိုးမ်ားသည္ သင့္အပင္မ်ားက လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ အားလံုးကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေအာင္ ကူညီေသာေၾကာင့္ အပင္မ်ားက ပ႐ိုတင္းႏွင့္ အဆီမ်ား ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။ အဏုဇီဝပိုးမ်ားသည္ သင့္အပင္မ်ားက သတၱဳဓာတ္၊ ဗီတာမင္၊ ေရာဂါကာကြယ္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား (phytochemicals) ႏွင့္ ၎တို႔လိုအပ္ေသာ အဓိကအဆီမ်ား  ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္လည္း ကူညီပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္အပင္စနစ္သည္ အျပည့္အဝ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လာၿပီး ပိုမို႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို သဘာဝအတုိင္း ထုတ္လုပ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက MicrobeBio ေၾကာင့္ သင့္အပင္မ်ားသည္ ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ပိုမိုခံႏုိင္ရည္ ရွိလာပါသည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ ဇီဝေဗဒနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားသည္ အားလံုးအဆင္ေျပေနခ်ိန္တြင္ သူတို႔စိုက္ခင္းမ်ားထဲ၌ မည္သည့္ပိုးမႊားမွ် မေတြ႕ရွိရပါ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနကို MicrobeBio ၏ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားက လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လူတုိင္းရရွိႏုိင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ထို႔ျပင္ MicrobeBio သည္ ေျမဆီလႊာထဲရွိ ေအာ္ဂဲနစ္ ကာဘြန္ပမာဏကို အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးျပဳမႈမ်ား ေပးႏုိင္ေအာင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ကာဘြန္ကို သိသိသာသာ တုိးပြားလာေစႏုိင္ပါသည္။

အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာထဲတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ဳိးစံုကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းအားလံုးမွာ အပင္မ်ားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ကူညီသည္သာျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ အခ်ဳိ႕က အပင္မ်ားကို အပူဒဏ္ လြန္ကဲမႈမ်ားကို ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ ရွိေစၿပီး အခ်ဳိ႕က ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ျပန္႔ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားက မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ားဒဏ္ကို ပိုခံႏုိင္ရည္ ရွိေစၿပီး အခ်ဳိ႕က အပင္၏ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ စုပ္ယူႏုိင္စြမ္းကို တုိးျမႇင့္ေပးသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားသည္ ေျမဆီထဲရွိ အျခားေသာ ျဒပ္စင္မ်ားကိုပင္ ၿဖိဳခြဲကာ ယင္းတို႔၏ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကို သီးႏံွမ်ားက ပိုမိုလြယ္ကူစြာ စုပ္ယူႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးပါသည္။

 

MicrobeBio® ထုတ္ကုန္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

 • သီးႏွံထြက္ႏႈန္းကို သိသာစြာ တုိးတက္ေစျခင္း
 • ဓာတုေျမၾသဇာ အသံုးျပဳရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
 • ပိုးသတ္ေဆး၊ အပင္သတ္ေဆးႏွင့္ မိႈသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
 • ေရဓာတ္ထိန္းထားမႈ ပိုေကာင္းေစျခင္း
 • အဖိုအုိင္းယင္းဓာတ္ (Cat-ion) လဲလွယ္ႏုိင္စြမ္း ပိုေကာင္းေစျခင္း
 • ယခင္ကပ်က္စီးထားေသာ ေျမဆီလႊာကို ျပန္ေကာင္းေအာင္ ကုစားေပးျခင္း
 • အပင္က်န္းမာေရး ပိုေကာင္းေစျခင္း
 • ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ၿပိဳကြဲမႈကို ပိုျမန္ေစျခင္း
 • ပိုမိုႀကီးမား နက္႐ိႈင္းၿပီး ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ အျမစ္စနစ္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း
 • အရသာပိုရွိေသာ သစ္သီးဝလံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ရရွိေစျခင္း
 • ေအာ္ဂဲနစ္ျဖစ္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ကင္းျခင္း၊ GMO မဟုတ္ျခင္း
 • ေရာဂါကင္းေသာ စိုက္ခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေသာ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား
 • ေျမဆီထဲမွ ေအာ္ဂဲနစ္ကာဘြန္ကို သိသာစြာ တိုးတက္ေစျခင္း
 • ေျမဆီထဲရွိ ဆိုဒီယမ္ႏွင့္ သိပ္သည္းဆမ်ားေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ား (heavy metals) ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

 

MicrobeBio ကို အသံုးျပဳေသာအခါ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝပိုးမႊား သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေျမဆီလႊာထဲသို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး အပင္စနစ္ထဲရွိ အာဟာရမ်ားကို ၿဖိဳခြဲေပးျခင္းႏွင့္ အရာအားလံုးကို ညီမွ်ေစျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေျမဆီလႊာကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ထိုအခါ ပိုမိုက်န္းမာေသာ ေျမဆီလႊာမ်ား၊ အပင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပိုမိုနည္းပါးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေသာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ အပင္မ်ားဖန္တီးေရးအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတိျပဳကာ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အာဟာရဓာတ္ကို MicrobeBio ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးလုိက္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MicrobeBio® သည္ လယ္သမားမ်ားအား သီးႏွံထြက္ႏႈန္း သိသာစြာ တုိးတက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အစားအေသာက္ရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ သဘာဝ၏ စြမ္းအားကို ရယူၿပီး ေျမဆီလႊာပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးလိုပါသည္။ MicrobeBio သည္ က်န္းမာၿပီး ေရရွည္ခုိင္မာေသာ အပင္ႀကီးထြားမႈျဖစ္ေစသည့္ အားေကာင္းေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ဖန္တီး ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ေအာ္ဂဲနစ္ျဖစ္ျခင္း၊ GMO မဟုတ္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူ၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 

အဏုဇီဝပိုးမႊား သန္းတစ္ေထာင္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္၊ က်န္းမာၿပီး ေရရွည္ခုိင္မာေသာ ဘဝေနထုိင္မႈကို ဖန္တီးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ။

“သဘာဝရဲ႕ နက္႐ိႈင္းမႈကို ေဖြရွာမယ္ဆိုရင္ အရာအားလံုးကို ဒီထက္ပိုၿပီး နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။”

-အဲလ္ဘတ္ အုိင္းစတုိင္း (Albert Einstein)

 

“Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you”

-Frank Lloyd Wright

Let MicrobeBio help explain how plants, minerals and soil life work together to allow you to grow the most nutrient filled food possible and how our billions of microbes help make this process easier and more efficient. It’s all about the biology of the soil and here is why it is so important. Plants take in nutrients from the soil through water, but the nutrients have to be able to be dissolved in the water so that they can be pulled up by the plant roots. There is a considerable amount of plant nutrients that is wrapped up in organic matter and rock minerals. These aren’t soluble so plants cannot use them. Over time the soluble nutrients in the soil are used up and plants have to figure out how to retrieve the nutrients from the organic matter in the minerals.

At MicrobeBio®, we offer new solutions to modern agriculture. We’ve collected beneficial microbes from all over the planet and packed 35+ of them into our formulas. Because of our holistic approach, our products are on the cutting-edge of synergistic farming, where less input of non-natural products produces more in terms of growth and yield.

The functions of MicrobeBio® microbial soil amendments are:

 • Biological Nitrogen Fixation – Which is the process of taking nitrogen from the air and converting it into organic compounds that plants can use through the use of microorganisms.
 • Phosphate Solubilization – Which is the process of solubilizing bound phosphate in the soil and making it available for uptake by plants.
 • Mobilization and Mineralization of Available Plant Nutrients – Which is the process of mobilizing and mineralization of soil nutrients such as salt, phosphate, magnesium, and calcium into a form that is easily used by the plant.
 • Phytohormone Production – Which is the process of using carbon sequestration to increase healthy plant hormones.
 • Saprophytic Competence – Saprophytes live on dead or decomposing matter. They help the microbes in MicrobeBio products to compete with native soil microbes, allowing them to better perform their intended functions.
 • Soil pH – MicrobeBio products promote optimal soil pH under extreme environmental condition.
 • Reducing The Salinity in Soil – MicrobeBio is a biological soil conditioner that is used to reduce the effects of soil salinity, which is how much salt content is in the soil. It achieves this through the use of bacteria.

 

 

So how do you get these nutrients? Acidic soil can sometimes break these nutrients down naturally, but most of the time the bacteria and fungus in the soil have to break the nutrients free for the plant to use. With MicrobeBio we introduce billions of beneficial microbes that help break down these nutrients. One way they do this is through reducing the salinity of soil. The microbes break down the organic matter in soil into organic acids which combines with other matter in the soil such as salt which allows plants to take in more nutrients while also taking in less salt. When you use synthetic or chemical fertilizers and pesticides it kills off all the beneficial organisms in the soil including the ones that can release the nutrients that aren’t soluble. This is why you have to continually apply chemical fertilizer to feed your plants. The goal of MicrobeBio is to help stimulate the living organisms in the soil with our microbes so that they release those nutrients and make the soil its own fertilizer. One problem with this is that one kind of bacteria doesn’t necessarily release one kind of nutrient from one specific source. There are millions of different bacteria and protozoa and they all have different jobs in releasing nutrients for plants. For example you need a plumber to fix pipes or a carpenter to fix any roofing problems and it’s the same thing with biology. Luckily the system is designed to do this so that plants take up water and nutrients in the roots and also send sugars called root exudates down into the soil to feed the bacteria and fungus. An example of this could be let’s say a plant needs some zinc or carbon, the plant will send certain sugars though its roots to feed a certain type of bacteria that’s able to release zinc or carbon so the plant takes up the zinc or carbon and can continue to grow without being stressed. The plant feeds the specific material releasing bacteria, the bacteria mineralizes the material and the plant takes it up. MicrobeBio helps speed this process up as the billions of beneficial microbes break down nutrition which makes the system more efficient.

Why does this make food better? Plants receive nutrients through their roots and are photosynthesizing to create new compounds to keep themselves growing and healthy. Plants create carbohydrates, fats, proteins and many other useful compounds just like humans. Most common fertilizers make it easy for plants to create carbohydrates, but fats and proteins are longer and more complex compounds. This makes them more difficult to synthesize because they require a complete set of 30 to 60 different minerals in the soil, in the right quantity, in order to be created. The microbes in MicrobeBio help stimulate the soil, allowing the soil to naturally create more complex compounds quicker and more efficiently.

Why does this make you healthier? MicrobeBio microbes help provide the full range of nutrients and minerals your plants need so that they can build more protein and fat. Microbe will also help your plants build more minerals, vitamins, phytochemicals and any essential oils they need. This means your plant system will be fully functioning and create longer chained compounds naturally. Not only that, but MicrobeBio will also boost your plants resistance to things like pest and disease. Many organic biological growers see no pest in their fields when things are going well and MicrobeBio’s microbes help to make this process easy and achievable for everyone.

In addition, MicrobeBio significantly increases the organic carbon in the soil for optimal results. In fact, our products can significantly increase carbon.

Microbes perform a wide variety of tasks in the soil, all of which help plants in one way or another. For example, some enable plants to better tolerate extreme fluctuations in temperature, while others help to control the spread of bacteria and viruses. Some microbes help improve resistance to drought and pests, while others increase a plant’s ability to absorb necessary nutrients.  Some microbes even break-down other elements in the soil, allowing their vitamins and minerals to be more easily absorbed by crops.

 

MicrobeBio® Product Benefits

 • Significantly increases crop yields
 • Reduces chemical fertilizer use
 • Reduces pesticide, herbicide, and fungicide use
 • Improves water-retention
 • Increases Cat-ion exchange capacity
 • Remediates the soil, reversing previous damage
 • Improves crop health
 • Accelerates healthy decomposition of organic matter
 • Creates larger, deeper, and better developed root systems
 • Better tasting fruits and vegetables
 • Organic, nontoxic, non-GMO
 • Healthy fields, healthy livestock
 • Significantly increases in-soil organic carbon
 • Decreases sodium and heavy metals in soil

 

When you use MicrobeBio you are introducing billions of beneficial microbes into the soil that help create healthier soil by breaking down nutrients and streamlining everything in the plant system.  This leads to healthier soil, plants, environment and people because there are less harmful chemicals in the soil and environment. So go out and grow your own nutrition with MicrobeBio and keep in mind the complexity that goes behind creating healthy soil and plants.

At MicrobeBio®, we believe in helping farmers grow soil by harnessing the power of nature to drastically increase crop yields and produce sustainable food sources. MicrobeBio is dedicated in providing environmentally friendly products that create and maintain thriving eco-systems that promote healthy and sustained plant growth. Our products are organic, non-GMO, and non-toxic which makes them safe for use around humans, pets, and livestock.

 

Join us in creating a lifestyle of health and sustainability, a billion microbes at a time.

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

-Albert Einstein

 

ABOUT US

MICROBEBIO®

MicrobeBio® တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ဇီဝေဗဒ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိထားပါသည္။ MicrobeBio® သည္ ထူးျခားၿပီး သီးသန္႔ရပ္တည္ေသာ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပိုးသတ္ေဆးမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ယင္းတို႔မွာ အေရးႀကီးေသာ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျခားဓာတုေဗဒေဆးမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ား၊ သန္ေကာင္သတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ အပင္သတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အစားထိုးႏုိင္ပါသည္။

MicrobeBio® ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ဘက္တီးရီးယား၊ အပင္မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား စသည့္ သဘာဝပစၥည္းမ်ားမွ ရယူထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ လူကိုအဆိပ္အေတာက္ မျဖစ္ေစသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား နည္းပါးပါသည္။ ဓာတုနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို သံုးစဲြသည့္ကာလထက္ ပိုမုိရွည္ၾကာစြာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထဲ၌ တည္ရွိေနပါသည္။ MicrobeBio® ပိုးသတ္ေဆးမ်ားမွာ လြယ္ကူစြာ ၿပိဳကြဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထဲတြင္ ရွည္ၾကာစြာ မတည္ရွိသျဖင့္ ထိခိုက္မႈ နည္းပါးသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ဓာတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေျမဆီလႊာထဲရွိ အာဟာရဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အာဟာရျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ သဘာဝ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားအေပၚတြင္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ဓာတုေဗဒ ေျမၾသဇာမ်ားသည္လည္း ကင္ဆာ၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ ေရာဂါမ်ား၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာေရာဂါမ်ား၊ ျပန္ရည္အက်ိတ္၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ အစရွိေသာ ျပင္းထန္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ MicrobeBio® ပိုးသတ္ေဆးမ်ားမွာ အဆိပ္အေတာက္ မရွိသလို သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ဓာတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားထက္ တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပိုေကာင္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ယင္းတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈ နည္းပါးၿပီး ေျမဆီလႊာႏွင့္ အပင္မ်ားကို အႏၲရာယ္မေပးဘဲ ေရာဂါဘယ ကင္းေဝးေစပါသည္။ ေရာဂါကင္းေသာ ေျမဆီလႊာသည္ အပင္မ်ား၏ သဘာဝကိုယ္ခံအားစနစ္ကို တုိးျမႇင့္ေပးပါသည္။ အပင္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို တားဆီးေပးပါသည္။ ကပ္ပါးပိုး အင္းဆက္မ်ားကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေစပါသည္။ ႀကီးထြားမႈအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

MicrobeBio® သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထုိင္းဆမ်ား ရရွိေအာင္ သီးသန္႔ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ၎တို႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး၊ အေအးခံ သိမ္းဆည္းစရာ မလိုသည့္အျပင္ ၾကာရွည္သိမ္းဆည္းထား၍လည္း ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိကြင္းဆင္းအသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ဤထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဖာ္ျမဴလာ ထုတ္ထားပါသည္။ မိႈသတ္ေဆးမ်ား အပါအဝင္ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆးအမ်ားအျပားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသည္။

MicrobeBio® တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေစ်းကြက္ထဲရွိ အေကာင္းမြန္ဆံုး ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပိုးသတ္ေဆး အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေပးအပ္ပါသည္။ သင့္ေျမဆီလႊာကို ေျခာက္ခန္းေစၿပီး သင့္က်န္းမာေရးကို ယိုယြင္းေစေသာ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကာ အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သင့္လိုအပ္ခ်က္တုိင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလြန္ေကာင္းသည့္ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး လက္ေရြးစင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း သင့္ေျမဆီလႊာႏွင့္ အပင္မ်ား ေရာဂါကင္းေဝးေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ။

MicrobeBio® သည္ သင့္ေျမဆီလႊာ၊ အပင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သင္ကိုယ္တုိင္အတြက္ သဘာဝမွရရွိသည့္ အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆက္လက္ထိခုိက္ေအာင္ မျပဳလုပ္သင့္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေနာင္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာတုိင္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြ ကတိကဝတ္ျပဳ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

MicrobeBio®

Here at MicrobeBio® our manufacturer has over 25 years of experience in the research & development of biological insecticides. MicrobeBio® has developed a full line of unique and stand-alone biorational pesticides that control important pests and diseases. Our MicrobeBio®, fungicides, nematicides and herbicides are the perfect replacement to harmful chemical alternatives.

MicrobeBio® pesticides are derived from natural materials such as bacteria, plants and minerals and are relatively non-toxic to people and have few environmental side-effects. Synthetic or chemical pesticides cause damage to the environment and can persist in the environment long after they are applied. MicrobeBio® pesticides are broken down easily so they don’t stay in the environment for long which means they will cause less damage.

The use of chemical pesticides lower the amount of nutrients in the soil and has a negative effect on the natural microorganisms that fix nutrients. Chemical fertilizers can also lead to serious health problems such as: cancer, nervous system diseases, neurological disorders, lymphoma, asthma and more. MicrobeBio® pesticides are non-toxic and made from natural sources and provide equal or greater control then chemical pesticides without any of the negative side effects. This means they cause little to no harm to the environment and help keep soil and plants healthy instead of harming them. Healthy soil improves the natural immune systems of plants, limits the population of plant disease organisms, resists parasitic insects, and creates the ideal conditions for growth.

MicrobeBio® do not require special environmental conditions of temperature and humidity to perform. They have a wide spectrum of control, do not require refrigerated storage, and have a prolonged shelf life stability. Additionally, products are formulated to adapt to current field application practices and are compatible with many synthetics including fungicides.

Here at MicrobeBio® we provide a variety of biorational pesticides that are the best in the market. They provide environmentally friendly, non-toxic alternatives to out dated chemical pesticides that kill your soil and destroy your health. Keep your soil and plants healthy while protecting the environment with our great selection of biorational pesticides that will suit your every need.

MicrobeBio® provides non-toxic solutions derived from nature for your soil, plants, the environment and yourself. Don’t continue to harm the environment by using outdated chemicals. Together we can make a commitment to help protect our health and preserve the environment for generations to come.


Bionematicides X1
။  ။ ၎သည္ သဘာဝစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ သန္ေကာင္သတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး Purpureocilliumlilacinum ဇီဝအမ်ဳိးအစား (biotype) ပါဝင္ပါသည္။ Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus ႏွင့္ Rotylenchus  စေသာ အပင္ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ သန္ေကာင္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ဤဇီဝအမ်ဳိးအစားသည္ သန္ေကာင္၏ မ်ဳိးပြားမႈအဆင့္တုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဥမ်ားႏွင့္ အမမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ၿပီး ပံုပ်က္ေစျခင္း၊ မ်ဳိးဥမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ဥေပါက္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ Bionematicides X1 သည္ အပင္၏အျမစ္စနစ္ကို ကာကြယ္ရင္း သန္ေကာင္ အေကာင္ေရကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ ဤကာကြယ္မႈသည္ အျမစ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ႀကီးထြားေစၿပီး ေရာဂါကင္းေသာ အျမစ္စနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစပါသည္။ Bionematicides X1 သည္ မီးစုန္းဓာတ္ႏွင့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ား ေပါက္ပြားမႈကိုလည္း အားေပးေသာေၾကာင့္ အျမစ္မ်ားက အာဟာရကို ပိုမိုစုပ္ယူႏုိင္ၿပီး အပင္မ်ားကို ပိုမိုက်န္းမာေစပါသည္။ Bionematicides X1 တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ပမာဏျဖစ္သည့္ ၉၀% ေက်ာ္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားသည့္ ပိုးအမ်ဳိးအစား (spores) ထုန္ကုန္တစ္ေပါင္လွ်င္ ပါဝင္ေသာပမာဏ (4 x 10^9 spores per gram) ရွိပါသည္။ Bionematicides X1 သည္ ေနာက္ထပ္ ေပါင္းထည့္စရာေဆးမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ၎၏ေဖာ္ျမဴလာသည္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို pH 2-13 ကဲ့သို႔ အေျခအေနဆိုးမ်ားႏွင့္ <150 ppm ရွိသည့္ အာနိသင္ျပင္းသည့္ေရမ်ား ဒဏ္မွ ကာကြယ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤထုတ္ကုန္မ်ားကို တစ္ႏွစ္တာ သိုမွီးႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အပူခ်ိန္ 68°F (20°C) အထိ ရွိသည့္ေနရာ၌ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

Bionematicides X1: is an all-natural bionematicide that contains a biotype of Purpureocillium lilacinum, selected for its capacity to control plant pathogenic nematodes, such as: Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus and Rotylenchus. This biotype parasitizes all reproductive stages of nematodes, especially eggs and females, causing deformations, destruction of ovaries and reducing egg fertility. Bionematicides X1 reduces nematode populations significantly protecting the root system. This protection allows the roots to grow freely and promotes the development of a healthy root system. Bionematicides X1 also encourages the reproduction of beneficial microorganisms that help restore phosphorous and nitrogen which allows roots to absorb more nutrients and create healthier plants. Bionematicides X1 contains an unequaled concentration of spores per pound of product (4 x 10^9 spores per gram) with greater than 90% viability. Bionematicides X1 does not require additional coadjuvants and its formulation protects the active ingredient from adverse conditions such as pH 2-13 and hard waters of <150 ppm, and can be stored up to a temperature of 68°F (20°C) with a one year shelf life stability.

 

 

BioRational X2။  ။ ၎သည္ ပိုးမႊားမ်ား (Spores) က အင္းဆက္၏ကိုယ္ခြံထဲသို႔ တုိက္႐ိုက္ကူးစက္ဝင္ေရာက္သည့္ ထူးျခားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈပံုစံရွိသည့္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ပိုးမႊားမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္မည့္အေကာင္ကို ကပ္တြယ္ၿပီး အင္ဇိုင္းမ်ား ေပါက္ပြားထုတ္လုပ္ကာ ကိုယ္ခြံကို တုိက္ခုိက္ေခ်ဖ်က္ပစ္ပါသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားသည္ အေရျပားထဲ ထိုးေဖာက္ၿပီး အင္းဆက္ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားပါသည္။ BioRational X2 သည္ အင္ဆက္မ်ား၏ ကနဦး အဆင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္ေရ ျပန္႔ပြားမႈမျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးမွျပန္လည္ကုသရသည့္ စရိတ္မ်ား မရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည့္အတြက္ အကုန္အက် သက္သာပါသည္။ ထိုအခါ ေနာက္ထပ္ အသံုးျပဳရမႈမ်ား မရွိဘဲ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈ ပေပ်ာက္သြားပါသည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ BioRational X2 သည္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား မပါဝင္သလို၊ ဓာတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားထက္ ပိုမေကာင္းလွ်င္ေတာင္မွ တန္းတူနီးပါး ထိေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ BioRational X2 သည္ ဖန္လံုအိမ္ထဲ၊ လယ္ကြင္းထဲႏွင့္ ပ်ဳိးပင္မ်ားထဲရွိ ကိုယ္ခြံေပ်ာ့ အင္းဆက္မ်ားစြာ၊ ဥပမာ ယင္ေကာင္ျဖဴ၊ ေလွးပိုး၊ ပ်ပိုး၊ ျဖဳတ္စိမ္းပိုး၊ မီးလီပိုး၊ စခရပ္ေခ်းပိုးထိုး၊ အပင္ပိုးမ်ားႏွင့္ ဆန္ပိုး တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္။

 

BioRational X2: is an insecticide with a unique mode of action where spores infect directly through the insect’s cuticle. Spores adhere to the host which germinate and produce enzymes that attack and dissolve the cuticle, allowing the spores to penetrate the skin and grow into the insect’s body. BioRational X2 is cost effective as it controls the early stages of insects, preventing population flare-ups and the cost of rescue treatment. This prevents additional treatments and ensures the infestation dies out. These factors make BioRational X2 just as efficient if not more efficient then chemical insecticides without all the negative side effects. BioRational X2 controls a wide variety of soft-bodied insects in greenhouse, field and nursery crops such as whiteflies, thrips, aphids, psyllids, mealybugs, scarab beetles, plant bugs and weevils.

 

 


Biobontani X3
။  ။ ၎သည္ အင္းဆက္ပိုးမႊားထံသို႔ တြယ္ကပ္ၿပီး ပ်က္ျပယ္မသြားေစရန္ ထူးျခားသည့္ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ ထိေတြ႕သည္ႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးသည္ ေသဆံုးသြားပါမည္။ Biobontani X3 ကို ကၽြဲႏြား၊ ၾကက္ငွက္၊ ဝက္တို႔ေပၚရွိ မႊားမ်ား၊ ကမ်ဥ္းနီေကာင္မ်ားႏွင့္ ေလွးမ်ား ေသေစရန္ သံုးႏုိင္ပါသည္။ Biobontani X3 တြင္ အျခားၿပိဳင္ဘက္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ပိုင္ရီသရမ္ (Pyrethrum) ပါဝင္ၿပီး ယင္းကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အရည္ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးနည္း (High-Performance Liquid Chromatography) ျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ Biobontani X3 သည္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စြဲထင္မက်န္ရစ္သလို သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ၾကားကာလ မရွိျခင္း (“0” PHI) သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ သံုးစြဲမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းသည့္ေန႔မွာပင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Biobontani X3 သည္ တစ္ကမ႓ာလံုး အသိအမွတ္ျပဳ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း ျဖစ္ၿပီး USDA NOP, EU ႏွင့္ JAS သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ သင့္သီးႏွံမ်ားအတြက္ ကို အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ၾကားကာလ (Re-entry interval, REI)  ၁၂ နာရီအထိ တိုေတာင္းေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္အလဟႆျဖစ္ျခင္း မရိွပါ။

 

Biobontani X3: is an insecticide with a unique formulation that sticks to insects and doesn’t wash off. This ensures the insect will die once it has come into contact with the formula. Biobontani X3 can be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. Biobontani X3 has a higher potency Pyrethrum than other competitive brands, as validated by High-Performance Liquid Chromatography testing. Biobontani X3 is also non-persistent in the environment and may be applied on day of harvest with no pre-harvest interval (“0” PHI) or annual application restrictions. Biobontani X3 is globally certified organic: compliant with USDA NOP, EU and JAS requirements. No downtime with a short 12 hour field re-entry interval (REI) after you have applied to your crops.

 

 

Biofungicides X4။  ။ ၎သည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အပင္ပိုးမႊားမ်ား စုဖြဲ႕လာမႈကို ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ယင္း၏ အက်ဳိးျပဳအာနိသင္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွာ အျမစ္၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားတြယ္ကပ္မည့္ ေနရာမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ အက်ဳိးျပဳ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ မီးစုန္းဓာတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေပါက္ပြားႏုိင္ေစသည့္ ႀကီးထြားမႈႏိႈးဆြပစၥည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား ၿဖိဳခြဲျခင္းျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အာဟာရမ်ားကို ပိုေကာင္းသည့္ အပင္၏ အျမစ္စနစ္က စုပ္ယူေစျခင္း။ အႏၲရာယ္ေပးသည့္ မိႈမ်ားေပါက္ပြားမႈကို တားဆီးေသာ တားျမစ္တတ္သည့္ ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္မ်ား၊ အင္ဇိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ မိႈမ်ားကို တြယ္ကပ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း။ Biofungicides X4 တြင္ Trichodermaviride ဇီဝအမ်ဳိးအစား ပါဝင္ၿပီး ယင္းမွာ Fusariumoxysporum, Rhizoctoniasolani, Sclerotiumcepivorum, Pythiumultimum ႏွင့္ Phytophthorainfestans အစရွိသည့္ အပင္ေရာဂါ ျဖစ္ေစေသာ အေရးႀကီးသည့္မိႈမ်ားကို ကူးစက္ ဖ်က္ဆီးပစ္ပါသည္။ Biofungicides X4 သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီး အက်ဳိးျပဳ အင္းဆက္မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငါးမ်ားႏွင့္ ႏို႔တုိက္သတၱဝါမ်ားေပၚတြင္ အႏၲရာယ္မရွိပါ။ ၎သည္ ဇီဝဆုိင္ရာ ပ်က္ယြင္းႏုိင္စြမ္း (biodegradable) ရွိေသာေၾကာင့္ စြဲက်န္ရစ္မႈ နည္းပါးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းသြားပါသည္။

 

Biofungicides X4: prevents and controls the colonization of harmful plant pathogens and produces its beneficial effects in several ways: Removal of pathogen binding sites by covering root surfaces; Growth Promoter/Enhancer by allowing beneficial nitrogen and phosphorous fixing bacteria to reproduce freely and by decomposing organic matter, more nutrients are absorbed by the increased plant’s root system; Production of inhibitory organic acids, enzymes and other compounds that inhibit growth of harmful fungi; and by infecting and killing the pathogenic fungi. Biofungicides X4 contains a Trichoderma viride biotype that infects and destroys important plant pathogenic fungi, such as Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium cepivorum, Pythium ultimum and Phytophthora infestans. Biofungicides X4 is environmentally friendly and is safe on beneficial insects, birds, fish and mammals. It is biodegradable, resulting in lower exposures and avoiding potential pollution problems.

 

Biofungicides X5   ၎သည္ MicrobeBio® မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ ဇီဝမိႈသတ္ေဆးထုတ္ကုန္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး Bacillus subtilis အေျခခံ ေစ်းကြက္ထဲရွိ အျခားဇီဝမိႈသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍မရႏုိင္ပါ။ ေရႏွင့္အဆီမွ်ေျခ (hydrophilic-lipophilic balance, HLB) ႏွင့္ EC ေဖာ္ျမဴလာ၏ အုိင္းယြန္းဓာတ္မ်ားက သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ ပါဝင္ပစၥည္းကို ၎လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေစၿပီး အရြက္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အပင္ဖြဲ႕စည္းမႈေပၚတြင္ တြယ္ကပ္ေစပါသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ အပင္ဆဲလ္မ်ား (foliar mesophyll) ထဲသို႔ ေဖာက္ထြင္းသြားႏိုင္ကာ ထိုေနရာတြင္ စနစ္တစ္ခုလံုးသို႔ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Biofungicides X5 တြင္ အျခားအလားတူ ထုတ္ကုန္မ်ားထက္ အာနိသင္ပိုရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဖာ္ျမဴလာေၾကာင့္ ဤထုတ္ကုန္ကို အပူခ်ိန္ 30ºC (86ºF) တြင္ သိုမွီးထားႏုိင္ၿပီး အသံုးျပဳရန္အတြက္လည္း မည္သည့္အထူး အေျခအေနမွ် မလိုအပ္ပါ။ Biofungicides X5 တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အပင္ေရာဂါပိုးမႊား ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ။ အရြက္အစက္အေပ်ာက္ေရာဂါ (Mycosphaerellafigiensis)၊ စပါးပင္မိႈစြဲေရာဂါ (Rhizoctoniasolani)၊ အာလူးပုပ္ေရာဂါ (Phytopthorainfestans)၊ အရြက္မဲမိႈေရာဂါ (Colletotrichumgloesporioides)၊ အရြက္ပုပ္ေရာဂါ (Ramularia areola)၊ အရြက္မိႈစြဲေရာဂါ (Oidium spp.)၊ အရြက္ေမြးႏုမိႈစြဲေရာဂါ (Pernosporasparsa) ႏွင့္ သံေခ်းေရာင္မိႈစြဲေရာဂါ (Hemileiavastatrix)။ Biofungicides X5 သည္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ႏြမ္းေၾကမႈ ျဖစ္ေစေသာ Ralstoniasolanacearum ၊ စပါးဖူးငံုပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေစေသာ Burkholderiaglumae ႏွင့္ Erwiniacarotovora ပိုးမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျခေထာက္မဲပိုး စသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။

 

Biofungicides X5: is the latest generation of biofungicidal products developed by MicrobeBio® and cannot be compared with other Bacillus subtilis based biofungicides in the market. The hydrophilic-lipophilic balance (HLB) and the ionic charges of the EC formulation, allows the active ingredient to reach its site of action, adhering to the leaf surface and plant structures which is then able to penetrate the foliar mesophyll and as a result a localized systemic action takes place. For this reason, Biofungicides X5 has greater efficacy than other similar products. Formulation allows the product to be stored at temperatures up to 30ºC (86ºF) and no special conditions for application are required. Biofungicides X5 has a wide spectrum of plant pathogens that is works against such as: Black Sigatoka (Mycosphaerella figiensis), Sheath blight of Rice (Rhizoctonia solani), Late Blight (Phytopthora infestans), Anthracnosis (Colletotrichum gloesporioides), Grey Mildew Disease (Ramularia areola), Powdery Mildew (Oidium spp.), Downy Mildew (Pernospora sparsa) and Coffee Rust (Hemileia vastatrix). Biofungicides X5 also controls bacteria, such as Ralstonia solanacearum that causes Bacterial Wilt, Burkholderia glumae causing Panicle Blight of Rice, and Black Leg produced by Erwinia carotovora.

 

BioRational X6။  ။ ၎သည္ MicrobeBio® က ထုတ္လုပ္ေသာ ေဖာ္ျမဴလာထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို Beauveriabassiana GHA အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သန္႔စင္ထားေသာ ပိုင္ရီသရမ္အႏွစ္ (Refined Pyrethrum Extract) တို႔တြင္ အေျခခံကာ အင္းဆက္ပိုးမႊား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအတြက္ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္သည့္ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္ေသာအဆီ (OD) ႏွင့္အတူ ေဖာ္ျမဴလာထုတ္ထားပါသည္။ ဓာတ္ခဲြခန္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားအရ GHA အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သဘာဝ ပန္းဥယ်ာဥ္မွ ပိုင္ရီသရင္တို႔၏ ဓာတ္ျပဳမႈမွာ လုပ္ေဆာင္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးစံုရွိၿပီး အျခားဓာတုထုတ္ကုန္မ်ား သံုးရာမွ ရရွိသည့္ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရးရလဒ္မ်ားႏွင့္ တူညီပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ BioRational X6 သည္ ေအာ္ဂဲနစ္ဥယ်ာဥ္မ်ား အပါအဝင္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစား အားလံုးေပၚမွ ကမ်ဥ္းနီေကာင္မ်ား၊ ယင္ေကာင္ျဖဴ၊ ေလွးပိုး၊ ျဖဳတ္စိမ္းပိုး၊ မီးလီပိုး၊ အခြံေပ်ာ့ပိုး၊ ရြက္စားႏွံေကာင္ႏွင့္ အပင္ႏွံေကာင္မ်ား၊ အေစ့ထုိးပိုး၊ အပင္ပိုးမ်ား၊ ေဖာက္ပိုးမ်ား၊ အရြက္စားအင္းဆက္မ်ား၊ စခရပ္ေခ်းပိုးထိုးႏွင့္ အရြက္စားေခ်းပိုးထုိးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ BioRational X6 ကို ကၽြဲႏြား၊ ၾကက္ငွက္ႏွင့္ ဝက္မ်ားေပၚမွ ေလွးမ်ား၊ ကမ်ဥ္းနီေကာင္မ်ားႏွင့္ ေလွးမ်ားကို သတ္ရန္လည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။ BioRational X6 ထဲရွိ ပိုင္ရီသရမ္သည္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး သာမန္ထိေတြ႕႐ံုျဖင့္ လူသားႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားအေပၚတြင္ မေျပာပေလာက္သည့္ အႏၲရာယ္သာ ရွိပါသည္။ BioRational X6 သည္ ေနာက္ထပ္ ေပါင္းစပ္ပစၥည္းမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ၎၏ ေဖာ္ျမဴလာသည္ သတ္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားမွ ကာကြယ္ၿပီး အပူခ်ိန္ 80°F (27°C) အထိရွိသည့္ေနရာ၌ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

BioRational X6: is a formulation developed by MicrobeBio®. The product is based on the Beauveria bassiana GHA strain and Refined Pyrethrum Extract, formulated together in an emulsifiable dispersible oil (OD) for the latest generation of biorationals for insect pest control. Lab and field test have shown that the interaction between the GHA strain and natural botanical pyrethrins is synergistic, with multiple modes of action and pest control results comparable to those obtained using chemical alternatives. This makes BioRational X6 a new tool for controlling mites, whiteflies, aphids, thrips, psyllids, mealybugs, soft scales, leafhoppers and plant hoppers, weevils, plant bugs, borers, leaf feeding insects, scarab and leaf-feeding beetles, on all types of crops, including organic farming. BioRational X6 can also be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. The Pyrethrum in BioRational X6 is a natural insecticide and poses little hazard to humans or animals through normal exposure. BioRational X6 also has the lowest concentration of Pyrethrum content which adds to the safety of exposure. BioRational X6 does not require additional coadjutants and its formulation protects the active ingredients from adverse conditions and can be stored up to a temperature of 80°F (27°C).

 • Transitory Yellowing (Nephotetti cincticeps)
 • Tungro (Nephotetti malayanus)
 • Hydrellia philippina
 • Orseolia oryzae
 • Nilaparvata lugens
 • Sogatella furcifera
 • Nephotetti
 • Recilia dorsalis
 • Leplocorsia otorius
 • Spodoptera litura
 • Dicladispa armigera
 • Scotinophra spp.
 • Acrida cinerea (Thunberg)
 • Aiolopus tamulus (Fabricius)
 • Atractomorpha chinensis Bolivar
 • Catantops acuticercus Bolivar
 • Oxya chinensis (Thunberg)
 • Patanga succincta (Johan)
 • Pseudo ya diminuta (Walker)
 • Quilta oryzae Uvarov
 • Trilophidia annulata (Thunberg)
 • Gryllotalpa orientalis Burmeister
 • Cofana spectra (Distant)
 • Empoasca motti Pruthi
 • Empoasca flavescens (Fabricius)
 • Idioscopus clypealis (Lethierry)
 • Idioscopus nitidulus (Walker)
 • Nephotetti nigropictus (Stal)
 • Nephotetti vivescens (Distant)
 • Ficus Whitefly
 • Phyllocnistis Citrella
 • Pentatomidae
 • Helicoverpa Armigera Hibber
 • Parasa Consocia Walker
 • Recilia dorsalis (Mots.)
 • Tettigoniella ferruginea (Fabricius)
 • Dundubia nagarasagma Distant
 • Haphsa biudusara Distant
 • Purana pigmentata Distant
 • Purana samia Walker
 • Euternopsia sp.
 • Platypleura hilpa Walker
 • Laodelpha striatellus (Fallen)
 • Nilaparvata bakeri Muir
 • Nilaparvata lugens Stal
 • Sogatella furcifera (Horvath)
 • Lawana imitata Melichar
 • Ricania pulverosula Stal
 • Leptocentrus sp.
 • Callitettix versicolor Fabricius
 • Poophilus costalis Walker
 • Diaphorina citri (Kuwayama)
 • Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Barker
 • Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
 • Aleurocanthus woglumi Ashby
 • Aleuroclava jasmini Takahashi
 • Aleuroclava subindica Martin & Mound
 • Silverleaf whitefly
 • citrus whitefly – Dialeurodes citrius
 • Spiraling Whitefly – Aleurodicus dispersus
 • Giant Whitefly – Aleurodicus dugesii Cockerell
 • Cotton Whitefly
 • Plutella Xylostella
 • Spodoptera Litura
 • Tetranychus Urticae Koch
 • Steneotarsonemus Spinki Smiley

BioHerbicides X9။  ။ ၎သည္ ေရြးခ်ယ္သက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ေနာက္ပိုင္းေပၚထြက္ေသာ အပင္သတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး ေပါင္းပင္မ်ား၊ ျမက္မ်ားႏွင့္ အရြက္ႀကီးေပါင္းပင္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈမရွိဘဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သုတ္သင္ပါသည္။ BioHerbicides X9 သည္ (20oF အထိနည္းပါးသည့္) ေအးျမ အံု႔မိႈင္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္း၊ မီးခိုးတုိက္ျခင္း၊ ရိတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝအပင္သတ္ေဆးမ်ားအစား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အစားထိုးႏုိင္ပါသည္။ သက္ဝင္လႈပ္ရွားသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ d-limonene (သံပုရာအဆီ) သည္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ အပင္အခြံကို သဘာဝနည္းျဖင့္ ခြာပစ္ၿပီး ယင္းကို ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ေသဆံုးသြားေစပါသည္။ အေမရိကန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာန (Food and Drug Administration, FDA) က d-Limonene ကို အခ်ဳိ႕ေသာ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (Generally Recognized As Safe, GRAS) ရွိပါသည္။ အားတိုးေဆးမဟုတ္ေသာေဆးကို လူ၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္ ေတာတြင္းသတၱဝါမ်ား အနီးရွိ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ BioHerbicides X9 သည္ ရွားေစာင္းျပသာဒ္၊ စေကာ့တလန္ဆူးေလပင္၊  မုန္ညင္းမ်ဳိးဝင္အ႐ုိင္းပင္၊ သံုးရြက္ဆုိင္ပဲ႐ုိင္းပင္၊ ေမြးပြပန္းပင္၊ ေတာင္ေဝွးသီးပင္၊ ဒန္ဒလီယန္ပင္၊ ေျမေလွ်ာက္ရြက္ႀကီးပင္၊ ဘာျမဴဒါျမက္၊ ရစ္လိမ္ႏြယ္ပင္၊ ဂၽြန္ဆင္ျမက္၊ မုန္ညင္းမ်ဳိးဝင္အ႐ုိင္းပင္ႏွင့္ ကြမ္းကတုိးပင္…. စသည္တို႔ အပါအဝင္ ေပါင္းပင္၊ အရြက္ႀကီးေပါင္းပင္ႏွင့္ ျမက္ပင္ အမ်ားစုကို သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစပါသည္။

 

BioHerbicides X9:  is a non-selective, post emergence herbicide that quickly and effectively kills weeds, grasses, and broadleaves without causing harm to the environment. The product is designed for organic farming and all agriculture uses. BioHerbicides X9 works in cool and cloudy conditions (as low as 20oF) and is an economical alternative to hand weeding, flaming, mowing, cultivation and other natural herbicides. The active ingredient d-limonene (citrus oil) naturally strips away the waxy plant cuticle, causing it to desiccate and die. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) classifies d-Limonene as Generally Recognized As Safe (GRAS) for certain uses. Weed control microbial accelerate weed desiccation. Non-tonic can be used in areas near to people, pets and wide life. BioHerbicides X9 provides weeks of weed control on most weeds, broadleaves and grasses including: Spurge, Sow Thistle, Shepherd’s Purse, Clover, Hairy Fleabane, Crabgrass, Smooth Crabgrass, Dandelion, Whitestem Filaree, Bermuda Grass, Bindweed, Johnson Grass, Shepherds Purse and Little Mallow…